ÁLTALÁNOS ÜZLETI SZABÁLYZAT


PREAMBULUM


Fogalmak:
Megrendelő: A Printec BB Kft. felé üzleti megkereséssel élő jogi személyiséggel rendelkező
cég vagy egyéni vállalkozás, mely legalább magyar adószámmal rendelkezik
Szállító: Printec BB Kft., címe: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193-195. 1. adószáma:
11960214-2-20
Szállítmányozó: A Printec BB Kft. által megbízott, a feleken kívül álló fuvarozó cég, mely
szerződéses jogviszony keretében vállalja a Szállító által a Megrendelő számára küldött
küldemény célba juttatását
Számla: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok által meghatározott tartalmú és formátumú szigorú számadású bizonylat

1. ÜZLETI JOGVISZONY, KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG


A Megrendelő igényének jelentkezése és a szóbeli és vagy írásbeli ajánlat csak akkor hoz
létre Szállító és Megrendelő között kötelező üzleti jogviszonyt, ha Szállító az írásos
visszaigazolást a megrendelő felé eljuttatta.
Szállító nem felel semmilyen hiányért, sérülésért vagy kárért a szállítás teljesítése során, ha a
hibát a Szállítmányozó okozta vagy a Szállító egyéb más módon nem tudott hatással lenni
annak bekövetkeztére. Lásd még 5. pont.
A felek kizárják a szállítás meghiúsulásának következtében fellépő indirekt károk, az
elmaradt haszonra és más vagyoni károkra vonatkozó kártérítési igényt.
Megrendelő nem élhet kártérítési igénnyel kisebb gondatlanság vagy ellehetetlenülés, vagy
elmulasztott tanácsadás vagy más hasonló esetben.
A Szállító felelőssége fennáll azonban a szavatosságra, a termék garantált minőségi
jellemzőire a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerinti termék forgalomba hozatalra.

2. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK, KÖTBÉR


Szállító a rendelés visszaigazolásában jelezett határidőt tájékoztató időpontnak tekinti.
Megvalósulásáért mindent megtesz, de ha a szállítási szerződés vagy a szállítási
keretszerződés külön nem tér ki rá, kötbért a teljesítésre nem vállal.
Egy rendelést szállító a visszaigazolásban kötelezően jelzett részteljesítésekkel is kielégíthet.
Ha Megrendelő 3 napon belül a rendelés visszaigazolást módosítva nem küldi vissza, vagy
más módon nem jelentkezik, a szállítást és/vagy résszállítást szállító elfogadottnak tekinti. A
visszaigazoláshoz képest 3 napon belül az eredeti megrendeléstől eltérő visszaigazolás esetén
Megrendelő a rendelésétől elállhat.

3. A SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS MÓDJA


A Szállító árai üzleti titoknak számítanak, azokról szóban vagy írásban tájékoztatja a
Megrendelőt.
Mód van arra, hogy folyamatos és rendszeres kapcsolat esetén a szállítói árak a szállítást is
magukba foglalják. Szállító a Megrendelőtől a szállítmány lerakásához a célállomáson
segédmunkaerő közreműködését igényelheti.
Szállító a Megrendelő írásos rendelését (fax, e-mail vagy levél) a Megrendelővel szóban vagy
írásban egyeztetett időpontban teljesíti raktári készletének függvényében. A Szállító a
termékek átadásával egy időben szállítólevelet és/ vagy számlát nyújt be.
Ennek tartalma:
– termék megnevezése, mennyisége, egységára, teljesítés dátuma
– rendelés száma (kötésszám), visszaigazolás dátuma (azonosító száma), ha nem számla
(szállítólevél száma)
– átvevő / nyomtatott betűkkel is kiírva / átvevő cégszerű aláírása

4. ELSZÁMOLÁSI REND, KÉSEDELMES FIZETÉS


Készpénzfizetés esetén Szállító legkésőbb a teljesítést követő 5 napon belül megküldi
Megrendelőinek a számlát, melyről igény esetén másolati példányt tud e-mailben vagy faxon
a kiállítás napján küldeni a Megrendelőnek. Halasztott fizetés esetén Szállító legkésőbb 30
napon belül benyújthatja a megrendelőnek a számláját. A számla ellenértékét a Megrendelő a
számla kiállítási dátumától számított, előre megegyezett számú munkanapon (8-15-30) belül
utalja át Szállító bankszámlájára. Szerződés szerint egyéb fizetési határidő is lehetséges. A
Szállító által benyújtott számla megkifogásolásának határideje 15 munkanap. Ezen idő alatt
mind Szállító, mind a Megrendelő kifogással élhet.
Ha a Megrendelő miatt késedelmes fizetés következik be Szállító jogosult késedelmi kamat
felszámítására a törvényben meghatározottak alapján, melytől eltérhet a kibocsátott számlán
feltüntetett mértékben vagy a szállítási szerződésben illetve szállítási keretszerződésben
megállapodottak szerint.
A lejárat után 5 nappal érkezett utólagos fizetés esetén Szállító jogosult a késedelmi kamatot
levonni a törlesztésből, hacsak a lejárat előtt Megrendelő írásban nem jelezte, hogy késik vagy
nem egyeztetett másként Szállítóval.

5. VIS MAJOR (ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSE)


Vis major-nak tekintendő okok:
A termelést és / vagy szállítást befolyásoló fűtőolaj és üzemanyag hiánya vagy korlátozása
háború, háborús veszély, felkelés, elkobzás, embargó, személyzet katonai szolgálatra való
behívása, devizakorlátozások, export vagy import tilalmak vagy korlátozások, korlátozások az
energia felhasználásban, munkaügyi konfliktusok, általános munkaerőhiány, általános
szállítóeszköz és anyaghiány, vízhiány, tűz, áradás, vihar, vasutak megrongálása, környezeti
vagy természeti katasztrófa ideértve az űrön át érkező jelenségeket is, az eladó nyersanyagot
vagy egyéb ipari termelésre szolgáló árucikkeket szállító beszállítóinak hibás, vagy
késedelmes szállítása, baleset, gépjármű meghibásodása, és mindennemű egyéb körülmény,
amelyet a szerződő felek nem tudnak befolyásolni.
Szállító mentesül a szerződéses mulasztás következményeitől, amennyiben a fentebb felsorolt
okok a szerződés megkötése után következnek be, – vagy ha ezen időpont előtt következtek
be, de ekkor még hatásaik nem voltak világosan előreláthatóak a szerződés megkötése előtt –
és megakadályozzák, akadályozták vagy késleltetik a szerződés teljesülését.
Szállító tájékoztatja Megrendelőt az okokról, azok lehetséges bekövetkeztéről.
Ilyen információ kézhezvételekor Megrendelő köteles tájékoztatást adni, hogy fenntartja-e a
rendelését, a teljesítés folytatását Szállító az okok elhárulása után Megrendelő újbóli
rendeléséhez köti.

6. AZ ÁRUK TULAJDONJOGÁNAK FENNTARTÁSA


Az áru tulajdonjoga a Szállítóé marad egészen a számla teljes kiegyenlítéséig.
Az áru konvertált vagy konvertálatlan formában, a Megrendelő telephelyén vagy az ezt
megvásárló másik vevő raktárában is a Szállító tulajdonát képezi, vagy ha az áru nem
fellelhető, akkor a megrendelő más vevők felé elismert követelései, amit Szállító
engedményezésbe hajlandó venni, teljesíti meg az áru tulajdonjogát.
A Szállító fenntartja a jogot, hogy az érvényben lévő szállítási szerződéseit felfüggessze, a
Megrendelő felé, amíg a fizetés meg nem történik.

7. CSOMAGOLÁS, EGYSÉG RAKATOK


A Szállítmányozó által elfogadott standard, csomagolási egységet Szállító nem bontja meg,
csak felár ellenében. Mód van a Megrendelővel egyeztetett csomagolási egységek és
egységrakatok kialakítására valamint egyeztetett csomagolás kivitelezésére.

8. REKLAMÁCIÓK ÉS AZOK RENDEZÉSE


A Megrendelő felelőssége a szállított áruk minőségének és mennyiségének ellenőrzése
átvételkor illetve a továbbértékesítés előtt.
Amennyiben a minőség és a mennyiség nem egyezik meg a szerződött minőséggel és
mennyiséggel, azaz Szállító visszaigazolásában megadottal, Megrendelő köteles a Szállítót
késedelem nélkül értesíteni.
A minőséggel kapcsolatos reklamációkat Megrendelő köteles a minőségi hiányosság
felfedezésekor haladéktalanul megtenni, legkésőbb azonban 3 napon belül attól a naptól
számítva, hogy az árukat a Megrendelő raktárában lerakták.
Reklamáció esetén Megrendelő köteles az árukat egyértelműen azonosítani (számla illetve
egyéb szállítást és átvételt igazoló okmányok) és teljes mértékben közölni azokat a tényeket,
melyeken reklamációja alapul.
Szállító a reklamációról reklamációs jegyzőkönyvet vesz fel és azt minden esetben személyes
meghatalmazott útján is kivizsgálhatja.
Mindaddig, amíg a reklamációval kapcsolatos vita a felek között tart, Megrendelőnek
gondoskodnia kell az árukról és azok felelős és gondos raktározásáról.
Megrendelő biztosítja Szállítónak, hogy igény esetén képviselője a kifogásolt árut
személyesen is megvizsgálhassa.
Amennyiben Megrendelő a reklamációnál a fentieknek megfelelően értesítést adott és a felek
képtelenek megállapodásra jutni a reklamáció rendezésében, a vitát bíróság elé kell utalni
(lásd 10.pont).
Megrendelő függetlenül attól, hogy reklamációt jelentett be, vagy szándékában állt
bejelenteni, köteles kifizetni a számlát esedékességkor, végső korrekciókat akkor kell
eszközölni, amikor megállapodásra jutottak, vagy a bíróság döntését meghozza.

9. ÉRTÉKESÍTÉSI ÁR VÁLTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE


Amennyiben a szállítási szerződés megkötése után a forgalmazási összköltségek lényeges
növekedése következik be a váltóárfolyamok változásai folytán, Szállítónak joga van az árak
újratárgyalását kérni a 30 (harminc) napon belül szállítandó mennyiség tekintetében.
Lehetséges árnövelő tényezők az alábbiak, amelyek érvényesítését Szállító és Megrendelő
áregyeztetése, és ezen tényezők elfogadása teszik lehetővé:
A világpiaci árak a különböző alapanyag termékkörök esetében általában havonta változnak.
A Szállító feladata, hogy 15 nappal előbb értesítse Megrendelőt a tudomására jutó
változásokról, hogy Megrendelő a Szállító készletei erejéig előrehozott vásárlást tudjon
eszközölni.
A forint deviza árfolyamának változásával időszakonként az árakat korrigálni szükséges. Ez
akkor következhet be, ha a hivatalos leértékelés egy adott időszakban a 2,5%-ot meghaladja.
A hivatalos inflációval az árakat évente legalább egyszer korrigálni szükséges, ha Szállító és
Megrendelő is ezt egyszerre elfogadja.
A vám terhek, ha módosulnak, akár csökkennek, vagy nőnek az árakat szükségessé válhat
korrigálni. Megrendelő elővásárlási lehetőségét Szállító mindig biztosítja. Ha Megrendelő élni
kíván ezzel a lehetőséggel, akkor előrendelést ad fel, és az előzetesen benyújtott számla
alapján fizet a 3. pont szerint.
A szállítás Megrendelő későbbi lehívása szerinti történik, szállító elővásárlás esetében magára
vállalja a tárolás feladatát és erről Tárolási Nyilatkozatot ad.

10. ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM


Szállító és Megrendelő kölcsönösen elfogadják, hogy üzleti kapcsolatuk keretében egymás
üzleti titoknak számító adatait, információit megismerhetik. Külön titoktartási szerződés
hiányában jelen üzleti szabályzat elfogadásával vállalják, hogy ezen adatokat és titkokat a
hatályos adat- és információ védelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik, bizalmasan
kezelik, harmadik fél számára semmilyen formában (még ráutalással sem) adják át, s
amennyiben ezen adatok tárolása szükségszerű akkor harmadik fél számára hozzáférhetetlen
módon, szintén a hatályos jogszabályoknak megfelelően tárolják.

11. A JOGALKALMAZÁS TERÜLETE, VONATKOZÓ JOG


A Szállító a vonatkozó magyar törvényeket ismeri el a jogalkalmazás alapjaként.
A szállítással, illetve a kereskedéssel összefüggésben felmerülő bármilyen vitás ügyet Szállító
és Megrendelő megpróbálja peren kívül rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre a
vita elbírálása céljából, kikötik a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
A bírósági eljárás székhelye Zalaegerszeg. A döntése végleges és végrehajtható.

12. AZ ÜZLETI JOGVISZONY VAGY SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE


Az üzleti jogviszony megszűnése esetén amennyiben az szükséges Szállító és Megrendelő
teljes leltárt készítenek a göngyölegekről, készletekről, szállított mennyiségekről és azokkal
elszámolnak. A tartozásokat és kötelezettségeket „vice versa” egyenlítik.
A szállítási szerződés felmondási ideje alatt a felek jogai és kötelezettségei fennállnak.

Nagykanizsa, 2018. március 29.

Scroll to Top